Hållbarhet

EN STÖRRE RÖRELSE

Hållbarhet är ett av Sörlings kärnvärden och en viktig del av vår affärsmodell. Vi må inte vara gröna rakt igenom idag, men vi är på god väg. Vi har ställt om mot en grönare verksamhet, och genom att identifiera brister och förbättra dessa närmar vi oss vårt slutgiltiga mål: en hållbar verksamhet – i alla led

 

Vi jobbar för framtiden. För ett grönare samhälle. Men för att lyckas åstadkomma förändring på riktigt räcker det inte bara med att vi satsar hårt innanför våra egna väggar. Sörling har sedan länge arbetat för en hållbar utveckling inom branschen, och inkluderar därför vårt gröna tänk i alla delar av vår verksamhet: internt, med allt från produktutveckling, produktion och arbetsmiljö, och externt – i strävan efter att bidra till våra kunders utveckling mot mer hållbara verksamheter. Det gör vi bland annat genom att designa våra produkter till fördel för både oss och dem. Med innovativ design och smarta lösningar som gör att våra produkter kräver mindre insatsmaterial, får en ökad prestanda, snabbare i-och urlastning och minskade oljebehov, kan våra kunder dra ner på både körtider och bränsleförbrukning – samtidigt som vi kan hålla nere på mängden råmaterial.

 

Det gröna tänket inkluderar även våra leverantörer. Genom att ställa samma krav på dem som på oss själva kan vi hitta de underleverantörer som matchar oss och våra värderingar bäst, och samtidigt motivera dem att driva ett kontinuerligt förbättringsarbete. Därför kräver vi att alla leverantörer har en eller flera ISO-certifieringar, och önskar alltid en hållbarhetsrapport med exakta siffror på verksamheternas totala koldioxidutsläpp. På så sätt säkerställer vi att alla våra partners håller en hög standard – och att de delar vårt engagemang och intresse för miljön.

 

Ensam är ingen stark. För att bidra till ett bättre samhälle med mindre påverkan på naturen krävs det att vi jobbar tillsammans. Vi måste våga utmana, ställa högre krav och uppmuntra varandra att förbättra verksamheterna – så att vi tillsammans kan driva branschen framåt.

Våra certifieringar

Vi ställer självklart samma krav på oss som på våra leverantörer, och har själva både miljö-och kvalitetscertifieringar. Hela Sörlings verksamhet, med fabriker i Sverige och Polen, är certifierad enligt ISO 14001, standarden om miljöledningssystem. Genom att följa denna standard kan vi på ett strukturerat och systematiskt sätt följa de miljökrav som ställs och kontinuerligt jobba för att minska vår totala miljöbelastning.

 

Vi är även kvalitetscertifierade enligt ISO 9001, vilket innebär att vi har ett helhetstänk när det kommer till att hålla så hög kvalitet som möjligt både i det interna arbetet, våra kundrelationer och våra produkter. Vi testar, utvärderar och tillverkar varje komponent med exakthet för att våra produkter ska hålla högsta klass – och ha så lång livslängd som möjligt. Starka konstruktioner, korrekt montering och smart design som gör det enkelt att både serva och byta ut komponenter, är viktiga delar som vi väljer att satsa extra på. Vårt mål är tydligt: att tillverka produkter som kan användas i många, många år.   

Greenhouse Gas Protocol

Vi använder oss av Greenhouse Gas Protocol, världens mest använda standard för att beräkna verksamheters totala påverkan på miljön. Det gör att vi själva får en bättre uppfattning om vilka delar av vår verksamhet som har störst miljöpåverkan, och därmed en tydlig bild av hur vi bör prioritera vårt arbete mot en mer hållbar verksamhet.

 

GHG-protokollet är uppdelat i tre olika kategorier som fokuserar på:  

1

Direkta utsläpp från den egna verksamheten, vilket innefattar utsläpp från våra anläggningar, vår produktion och våra tjänstefordon.

2

Indirekta utsläpp från inköp av el, värme och kyla till våra anläggningar.

3

Indirekta utsläpp från hela värdekedjan, vilket omfattar allt från våra leverantörers utsläpp, resor till och från arbetsplatsen och transportutsläpp vid produktleveranser, till affärsresor, produktanvändning och produktåtervinning.

Hållbarhet
börjar inifrån

Hållbara fabriker  

Våra anläggningar och arbetsprocesser omfattas av GHG-protokollets första två kategorier om direkta och indirekta utsläpp från den egna verksamheten – också de delar vi har möjlighet att påverka mest. För att minska dessa utsläpp har vi riktat stort fokus på att förbättra våra fabriker. Vi är mitt i en process av att byta ut våra tjänstebilar mot eldrivna fordon. Vidare använder vi enbart förnybar el och ser över möjligheterna för hållbara uppvärmningsalternativ. Målet är att våra anläggningar ska vara klimatneutrala.

Välmående medarbetare 

För oss är det viktigt att våra medarbetare mår bra och att varje enskild individ känner att de gör nytta. Inte bara för oss och den egna verksamheten, utan för samhället i stort. Vi vill att varje individ ska känna att de är en viktig del av kedjan – en värdefull nyckelspelare för verksamhetens framgång. Detta är viktiga faktorer för att förbli motiverad att utföra ett effektivt och kvalitativt arbete, och känna att man trivs på arbetsplatsen. För att öka trivseln ännu mer satsar vi mycket på ledarskapsutbildningar och interna processer för att förstärka lagkänslan.

 

Vi ställer höga krav på en god och säker arbetsmiljö där arbetsplatsrelaterade olyckor och personskador undviks. Ingen ska behöva riskera sin säkerhet genom att arbeta hos oss. Vi ser därför till att hela tiden utvärdera våra faciliteter och arbetsprocesser och försöker alltid ligga ett steg före, så att vi kan förebygga olyckor – istället för att åtgärda. För att säkerställa att våra medarbetare mår bra även mentalt och socialt, erbjuder vi medarbetarsamtal och hälsokontroller regelbundet.

 

Mångfald är en förutsättning för att förbli en framgångsrik koncern. Vi är en inkluderande arbetsplats som uppmuntrar skillnader och styrkor, där alla trivs och känner sig välkomna. Vi arbetar för att öka mångfalden inom företaget, och hos oss får alla anställda samma behandling oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, religion, funktionsvariation och politisk åskådning. Vi säkerställer också att alla har lika möjlighet till karriärutveckling, utbildning och ersättning, samt att alla arbetar under likvärdiga villkor.

Kortare transportvägar

Våra transporter utgör en stor del av vårt totala koldioxidutsläpp, och omfattas av den tredje kategorin i GHG-protokollets uppdelning. Detta är inget vi kan undgå helt, men vi kan arbeta för att förbättra våra transportvanor så att vi kan minska våra utsläpp så mycket som möjligt. Med en fabrik i Polen och en i Sverige levererar vi produkter från den fabrik som ligger närmast slutkunden. På så vis kan vi hålla nere transportsträckorna. Dessutom jobbar vi hårt för att effektivisera leveranserna så att vi kan köra färre vändor mellan fabrikerna. Vi har därför satt som mål att vi alltid maximerar transporterna av produkter, både tur och retur – allt för att förbättra vår logistik.

Innovation 
för framtiden 

Innovation är vår drivkraft. Vi försöker ständigt tänka framåt och ta fram nya, innovativa lösningar som gör våra produkter mer hållbara – både för miljön, för våra medarbetare och för våra kunder.  

LÄTTARE FOTAVTRYCK

Vi väljer material med noggrannhet, och tillverkar våra produkter med miljön i åtanke. Genom att minska mängden insatsmaterial, bland annat med mindre stål, kan vi spara på naturens resurser. Mindre material innebär också en viktminskning, vilket möjliggör för högre nyttolaster. Detta, i kombination med nya smarta konstruktioner som ökar lastkapaciteten ytterligare, minskar transportbehovet kraftigt – utan att tumma på kvaliteten.  

KORTARE KÖRTIDER, NÖJDARE KUNDER

Samtidigt som vi gör vårt bästa för att hålla nere koldioxidutsläppen i tillverkningsledet, är det lika viktigt att fokusera på användarsidan och hur våra produkter kan förenkla och effektivisera våra kunders arbete på ett sätt som gynnar vår natur. Genom att använda rätt tippcylinder för varje produkt kan vi reducera mängden hydraulolja, möjliggöra för snabbare tömning och hålla nere körtiden – något som uppskattas av både våra kunder och miljön.

MÅNGA BÄCKAR SMÅ

Mycket av vårt arbete för mer hållbara produkter sitter i detaljerna. Genom att använda buntband i återvinningsbar plast, byta ut ståltankar mot aluminium tankar och mineralolja mot miljöolja kan vi med små men effektiva medel minska vår totala miljöpåverkan ytterligare.

FN:s globala
hållbarhetsmål 

Vi arbetar för att bidra till att FN:s globala mål uppfylls och har valt att fokusera extra på fem punkter:

4.7. Utbildning för hållbar utveckling och globalt medborgarskap. Målet ska säkerställa att alla studerande får de kunskaper som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat gällande mänskliga rättigheter, jämställdhet, icke-våld och globalt medborgarskap. Vi gör långsiktiga satsningar inom verksamheten för att stärka kompetensen och öka engagemanget, och erbjuder ledarskapsutbildningar för alla våra medarbetare – både i Sverige och Polen. Vi följer med i utvecklingen av vårt samhälle, och ser till att möta framtiden med rätt kompetens på rätt plats

5.5. Säkerställa fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande. Målet syftar till att tillförsäkra kvinnor fullt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet. Vi främjar kvinnors närvaro i industribranschen genom att arbeta för en mer jämställd arbetsplats och erbjuda faciliteter anpassade efter en mixad arbetsgrupp och olika behov. Vi stödjer även kvinnor i vår närmiljö genom samarbeten med lokala verksamheter riktade mot kvinnors utveckling och framtida ledarskap

8.2. Främja nationell, ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation och uppgradering. Genom att fokusera på sektorer med högt förädlingsvärde och hög arbetsintensitet, kan vi uppnå högre ekonomisk produktivitet. Vi på Sörling utmanar det förväntade och tar fram nya, smarta lösningar, och hoppas kunna inspirera andra inom vår bransch att börja tänka mer innovativt – tänka framåt – så att vi tillsammans kan bidra till ett bättre och starkare samhälle.

11.A. Främja nationell och regional utvecklingsplanering – och bidra till positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan stadsområden och landsbygdsområden. Vi lyfter blicken utanför Sveriges gränser och investerar långsiktigt både regionalt och nationellt för att främja hållbar utveckling i områden nära alla våra verksamheter

13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar – genom att förbättra utbildningen, öka medvetenheten och den mänskliga kapaciteten gällande hur vi kan begränsa klimatförändringarna. Vi ställer höga krav på kunder och leverantörer, och sprider kunskap om nya, innovativa transportlösningar som kan inspirera fler att påbörja ett förbättringsarbete framåt. Med en ISO 14001-certifiering ligger vi steget före våra konkurrenter, och kan agera ledstjärna i en bransch med allt högre krav på hållbarhet och ett grönt tänk.